GDPR

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter.

BIK Karlskoga, 876400-2146, Nobelhallen, 691 33 Karlskoga (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Allmänna villkor vid biljettköp

[Arrangören AB], org. nr [555621-5454] (nedan ”Arrangören”) säljer biljetter och tar emot bokningar i egenskap av arrangör via av evenemang i enlighet med följande villkor. Nedanstående allmänna villkor gäller för besökare (”besökare”) av Biljettjänsten (definieras nedan), samt den som använder Biljettjänsten för att köpa en eller flera biljetter (”kund”).

1. Villkor för biljettköp

Vid bokning av biljetter kan kund ångra bokningen fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av biljetter till evenemang, och kund är därmed bunden av sitt köp när betalning har skett. Förlorad biljett ersätts ej. Väljer kund elektronisk biljett som leverenssätt kan kund själv skriva ut ny biljett.

2. Service- och distributionsavgifter

Utöver biljettpriset betalar kund en serviceavgift och i vissa fall även en distributionsavgift och/eller leveransavgift.

3. Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Biljetter får inte inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte, samt inte heller erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftlig medgivande från Arrangören.

4. Restriktioner

Om ett evenemang har restriktioner gällande antal biljetter per köp och/eller kund får angivet maxantal ej överskridas.

5. Köp som strider mot uppsatta villkor

Arrangören förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett eventuellt kundkonto vid de fall kund inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv. Detta gäller även om kund i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Arrangörens villkor som gäller vid biljettköp, exempelvis om kund överskrider sådan maxgräns som beskrivs ovan, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar i enlighet med ovan nämna skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributionsavgifter och/eller leveransavgifter. Arrangören kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Kund ansvarar själv för att användar-ID och lösenord förvaras på ett säkert sätt och att ingen obehörig kan komma åt sådan information.

6. Inställda evenemang

Arrangören ansvarar inte för att meddela kund att evenemanget är inställt eller flyttat, kund ansvarar själv för att kontrollera detta. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kund omedelbart kontakta Arrangören, som ansvarar för frågor om exempelvis återlösen av biljetter. Vid inställt evenemang återbetalas ej serviceavgifter och/eller distributionsavgifter.

7. Återbetalning

Om kund har rätt till återbetalning av biljettpris och/eller service- och distributionsavgifter ska kund senast tre (3) månader från evenemangsdatumet meddela Arrangören sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbalning ska ske. Sådant anspråk som kommer Arrangören till handa efter att denna tid gått ut ger ej kund rätt till återbetalning. Vad som anges här gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kund har haft rätt till återbetalning.

8. Konto

Arrangören kan, från tid till annan, erbjuda kunder att registrera ett användarkonto i samband med användande av Biljettjänsten, vilket innebär att kund via Biljettjänsten kan registrera ett användar-ID och ett lösenord. Kund är själv ansvarig för att användar-ID och lösenord hålls hemligt. Kund är själv ansvarig för att kontrollera att all personlig information som getts vid skapande av konto är korrekt och uppdateras vid förändringar. Arrangören kontrollerar ej denna information och ansvarar ej för att den är korrekt.

9. Personuppgifter

Behandlingen av kunds personuppgifter regleras av den vid var tid gällande personuppgiftspolicyn som finns att tillgå på Arrangörens hemsida.

10. Bokningar

Kund ansvarar själv för att bokning stämmer avseende rätt evenemang, rätt antal biljetter, rätt arena etc., samt att biljett kommit kund tillhanda i god tid innan evenemanget startar.

11. Ansvaret för Biljettjänsten

Arrangören tillhandahåller en internettjänst, som driftas av tjänsteleverantören AXS Sweden AB, org. nr 556680-5528, (”AXS Sweden AB”), där kund kan boka och köpa biljetter(”Biljettjänsten”). När det gäller de faktiska evenemangen, är AXS Sweden AB aldrig ansvarig för genomförandet av evenemangen, dess kvalitet eller innehåll, och är därmed heller ej ansvarig för eventuell ekonomisk kompensation på grund av t.ex. inställt evenemang eller andra händelser kopplade till evenemangen. Samtliga frågor eller krav rörande enskilda evenemang och dess genomförande ska riktas till Arrangören. AXS Sweden AB ansvarar inte för, och kommer inte att kompensera för, eventuell förlust som uppkommer på grund av driftsavbrott, förseningar, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar användandet av Biljettjänsten.

12. Immateriella rättigheter

Arrangören licenserar rättigheten att använda Biljettjänsten från AXS Sweden AB. Arrangören äger och/eller licenserar rättigheten till den arrangörs- och arrangemangsspecifikt material (till exempel arrangemangsinformation och bilder) som finns på Biljettjänsten. Besökare och kunder av Biljettjänsten äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt använda, kopiera, reproducera, bearbetas, spara, flytta, vidaresända, distribuera eller publicera något material som är kopplat till Biljettjänsten (inklusive text, bilder, grafik, fotografier, varumärken, filmer, elektroniska dokument, ljud, databaser och kod). Det är inte tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Arrangören eller AXS Sweden AB.

13. Rätten till ändringar

Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra, uppdatera, lägga till eller ta bort material som ingår i Biljettjänsten, och när som helst begränsa tillgången till Biljettjänsten utan att meddela detta i förväg. Arrangören har när som helst rätt att ändra villkor för användandet av Biljettjänsten, samt innehåll och val av tjänster.

14. Tredjepartshemsidor

Biljettjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av tredjepart. På, och i samband med användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. Arrangören eller AXS Sweden AB ansvarar inte för webbsidor som underhålls av tredjepart, eller innehåll på dessa webbsidor.

15. Överträdelse av villkoren

Överträdelse av dessa allmänna villkor kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om en besökare eller kund bryter mot dessa villkor kan denne förlora tillgången till Biljettjänsten. Arrangören har även rätt att makulera bokningar genom Biljettjänsten om kund har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kund bryter mot eller kringgår de allmänna villkoren.

16. Tillämplig lag

Svensk rätt tillämpas på dessa allmänna villkor.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.