Svenska Spel
BIK Karlskoga logo

Kontakta BIK

Torsten Yngveson
Klubbchef
torsten@bikkarlskoga.se

P-A Johansson
Kanslichef
073-988 10 60
kansli@bikkarlskoga.se

Thomas "Sylta" Karlsson
Marknadschef
073-988 10 61
thomas@bikkarlskoga.se

Jakob Bengtzén
Kund & Kommunikationsansvarig
070-730 89 25
jakob@bikkarlskoga.se

Karin Pettersson
Kanslist
073-988 10 65
karin@bikkarlskoga.se

Gunilla Karlsson
Restaurangansvarig
072-019 85 55
restaurang@bikkarlskoga.se

 

Copyright © 2016-2017 BIK Karlskoga

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB